Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan het online congres van LabourLaw United op 11 februari 2021

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het online congres op 11 februari 2021 door het inschrijfformulier in te vullen op deze website. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Betaling

Na aanmelding voor het congres ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Deze factuur dient binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan, maar in ieder geval voor aanvang van het congres. In geval van niet tijdige betaling van de cursusprijs ontvangt u van ons een herinnering.

De prijs voor deelname bedraagt EUR 50,- exclusief BTW.

In het geval uw werkgever voor betaling van de prijs voor deelname zorgdraagt, maar in gebreke blijft, blijft u (als deelnemer) verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Bij niet tijdige betaling kan LabourLaw United u de toegang tot het congres ontzeggen.

Annulering

Na aanmelding is uw inschrijving definitief en is de prijs voor deelname verschuldigd. Annuleren is niet mogelijk.

Toegang tot het congres

U krijgt toegang tot het congres indien u zich heeft ingeschreven voor het congres, de prijs voor deelname is voldaan en indien u op de deelnemerslijst staat vermeld van LabourLaw United.

Bij het online congres verleent LabourLaw United aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief en niet overdraagbaar recht van gebruik van het online platform van aanbieder en om het congres te volgen.

Beschikbaarheid online cursus

LabourLaw United biedt het online congres aan op basis van een inspanningsverplichting. LabourLaw United kan hierbij niet de garantie geven dat het congres te allen tijde en zonder storingen toegankelijk is. LabourLaw United kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet beschikbaar zijn of uitvallen van het congres.

De deelnemer is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de eigen infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (zoals bijvoorbeeld een goede internetverbinding).

LabourLaw United is gerechtigd om de online cursus en/of website of delen hiervan (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik daarvan te beperken indien dit volgens LabourLaw United noodzakelijk is.

Certificaat online cursus

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een certificaat dient u na het volgen van het congres een aantal toetsvragen in het online portal te beantwoorden. U ontvangt een certificaat indien u de toetsvragen met een voldoende heeft beantwoord.

Het wijzigen van programmaonderdelen en/of sprekers

LabourLaw United behoudt zich het recht voor om programmaonderdelen en/of sprekers te wijzigen.

Privacy en opnames

LabourLaw United verwerkt uw gegevens om uitvoering te geven aan haar overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u per e-mail te informeren over de diensten van LabourLaw United.

Het congres van Labour Law United zal worden opgenomen, inclusief eventuele (chat)berichten die tot de persoon herleidbaar zijn. De deelnemer stemt ermee in dat deze opnames op een later moment elders kunnen worden vertoond

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom berust bij LabourLaw United. Geen enkele passage uit deze overeenkomst is bedoeld om rechten over te dragen aan deelnemers of derden.

De deelnemer mag niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LabourLaw United tijdens evenementen:

  • opnames maken
  • content downloaden
  • content kopiëren
  • content overdragen
  • content publiceren
  • content verveelvoudigen
  • content verspreiden
  • content bewerken
  • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken, wijzigen of verbergen

Klachtenregeling

Wij streven er naar de beste kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Een klacht indienen kan door contact op te nemen met LabourLaw United via email (info@labourlawunited.nl). Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen dient deze duidelijk te zijn omschreven met vermelding van naam, adres, woon- of vestigingsplaats en telefoonnummer. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken. Wij streven er naar de klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

NB: de klacht dient binnen 14 dagen nadat de betreffende evenement heeft plaatsgevonden door organisator LabourLaw United ontvangen te zijn. Na afloop van deze termijn gaan we er vanuit dat u akkoord bent met de diensten die organisator LabourLaw United heeft geleverd. Bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting in stand.