LLU Partners

LLU is een samenwerkingsverband tussen onderstaande verenigingen

In het verleden hebben de verenigingen VAAN, VvA en VJAA met regelmaat activiteiten gezamenlijk georganiseerd. Gezien de vele reacties die wij telkens ontvingen en aangezien onze paden ook met regelmaat elkaar kruisen is het idee ontstaan om een samenwerkingsverband op te richten.

Op 11 oktober 2023 is LabourLaw United officieel opgericht en vanaf nu zullen wij onder deze vlag met regelmaat activiteiten organiseren. Beginnend met een arbeidsrechtcongres op 21 november 2024.

VAAN

In mei 2005 is door de regionale verenigingen gezamenlijk een landelijke vereniging opgericht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een, daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen. VAAN organiseert voor haar leden opleidingen, congressen en bijeenkomsten, waarbij onder andere actuele thema’s aan de orde komen.

VAAN is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Website VAAN

VvA

De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht – te maken hebben. Allen die het doel van de VvA; het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht, ondersteunen, kunnen lid worden. De VvA verzorgt een aantal discussiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden inleidingen gehouden over actuele ontwikkelingen of problemen in het arbeidsrecht. Diverse inleidingen worden gepubliceerd in een artikel of in de vorm van een presentatie.

Website VvA

VJAA

Wij zijn de VJAA. Dé landelijke vereniging van en voor jonge arbeidsrecht advocaten. De VJAA brengt jonge arbeidsrecht advocaten met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën. In dit kader organiseert de VJAA jaarlijks verschillende lezingen en themamiddagen met sprekers op het hoogste niveau. De VJAA organiseert jaarlijks een ‘out of the box’ event, waar de traditionele gedachtegangen worden losgelaten en buiten de gebaande paden wordt getreden.

Via de VJAA Lokaal wordt aan leden de mogelijkheid geboden om vakinhoudelijk overleg te voeren en intervisiebijeenkomsten te organiseren met andere jonge arbeidsrecht advocaten die zich in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Tijdens het jaarlijkse VJAA diner, de borrels na afloop van de lezingen en themamiddagen en binnen de VJAA Lokaal, wordt daarnaast ruimschoots de gelegenheid geboden om andere leden – en hun kantoren – beter te leren kennen.

Website VJAA