Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan het congres “Arbeidsrecht uit de steigers” van LabourLawUnited op 21 november 2024

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het congres op 21 november 2024 door het inschrijfformulier in te vullen op de website. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Om u te kunnen aanmelden dient u lid te zijn van minimaal een van de volgende verenigingen:

 • VAAN
 • VvA
 • VJAA

Bent u geen lid van een van bovenstaande verenigingen, dan dient u zich eerst aan te melden als lid bij een van de verenigingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites van de verschillende verenigingen.

Tijdens uw inschrijving kan u aangeven van welke vereniging u lid bent. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met de vereniging waarvan u lid bent om te controleren of u ook daadwerkelijk lid bent van de vereniging. Mocht dit niet zo zijn, behoudt de organisatie van LabourLawUnited het recht om uw deelname te annuleren.

Betaling

Na aanmelding voor het congres ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. In geval van niet tijdige betaling van de cursusprijs ontvangt u van ons een betalingsherinnering.

De prijs voor deelname bedraagt EUR 195,- exclusief BTW.

In het geval uw werkgever voor betaling van de prijs voor deelname zorgdraagt, maar in gebreke blijft, blijft u (als deelnemer) verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Bij niet tijdige betaling kan LabourLawUnited u de toegang tot het congres ontzeggen.

Annulering

U kunt uw aanmelding voor het congres tot 100 dagen voor aanvang daarvan kosteloos annuleren. Annuleren kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@labourlawunited.nl.

Na verloop van deze termijn bent u het volledige bedrag (EUR 195,- exclusief BTW) verschuldigd. Wel kan in dit geval de gereserveerde plaats zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen, mits de vervanger lid is van een van de volgende verenigingen:

 • VAAN
 • VvA
 • VJAA

Toegang tot het congres

U krijgt toegang tot het congres indien u zich heeft ingeschreven voor het congres, de prijs voor deelname is voldaan en indien u op de deelnemerslijst staat vermeld van LabourLawUnited.

Certificaat deelname

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een certificaat dient u voorafgaand aan ieder onderdeel (bijvoorbeeld bij binnenkomst, tijdens deelnames aan workshops en wanneer u het congres wenst te verlaten) in te checken via de app van LabourLawUnited. U ontvangt een certificaat van deelname als u daadwerkelijk aanwezig bent geweest tijdens bijvoorbeeld de plenaire opening of workshops en dit ook aangegeven heeft in de app.

Het wijzigen van programmaonderdelen en/of sprekers

LabourLawUnited behoudt zich het recht voor om programmaonderdelen en/of sprekers te wijzigen.

Privacy en opnames

LabourLawUnited verwerkt uw gegevens om uitvoering te geven aan haar overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u per e-mail te informeren over de diensten van LabourLawUnited.

Tijdens het congres zullen er opnames gemaakt worden en foto’s. De deelnemer stemt ermee in dat deze opnames op een later moment elders kunnen worden vertoond binnen de kanalen van LabourLawUnited.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom berust bij LabourLawUnited. Geen enkele passage uit deze overeenkomst is bedoeld om rechten over te dragen aan deelnemers of derden.

De deelnemer mag niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LabourLawUnited tijdens evenementen:

 • opnames maken
 • content downloaden
 • content kopiĆ«ren
 • content overdragen
 • content publiceren
 • content verveelvoudigen
 • content verspreiden
 • content bewerken
 • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken, wijzigen of verbergen

Klachtenregeling

Wij streven er naar de beste kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Een klacht indienen kan door contact op te nemen met LabourLawUnited via email (info@labourlawunited.nl). Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen dient deze duidelijk te zijn omschreven met vermelding van naam, adres, woon- of vestigingsplaats en telefoonnummer. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken. Wij streven er naar de klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

NB: de klacht dient binnen 14 dagen nadat de betreffende evenement heeft plaatsgevonden door organisator LabourLawUnited ontvangen te zijn. Na afloop van deze termijn gaan we er vanuit dat u akkoord bent met de diensten die organisator LabourLawUnited heeft geleverd. Bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting in stand.