Wetboek van Werk

Wetboek van Werk

Het congres werd afgesloten met een plenaire sessie over de toekomst van werk, inclusief een stemronde over het Wetboek van Werk. In de weken na het congres vond een kleinschalige digitale verdiepingsschrijfsessie plaats om aan de hand van het ‘Concept Wetboek van Werk’ en de uitkomsten van het congres tot een aangescherpt wetboek van werk te komen.

Meer weten over Wetboek van Werk? Klik dan hier.

Ruim 700 respondenten hebben de enquête hebben ingevuld (waarvoor dank!). Onderstaand treft u de uitslag aan van ‘The Vote’.

Resultaten

The Vote

Wetboek van Werk

Het merendeel van de uitgangspunten werd met grote meerderheid van stemmen onderschreven (meer dan 70% eens). Dat stemt positief wat de geadresseerde onderwerpen van het WetboekvanWerk betreft. De (hoofd)uitgangspunten van het Wetboek van Werk raken kennelijk de grootste arbeidsmarktvraagstukken.

De scherpste tegenstelling (of verdeeldheid) troffen we aan bij een tweetal vragen. Het betrof het vertrekpunt van het Wetboek van Werk, te weten ‘Gelijke rechtsbescherming ongeacht type werkcontract’ (vraag 1) en de vraag naar repressieve ontslagtoetsing (vraag 6b). Beide vragen werden met bijna evenveel stemmen voor als tegen beantwoord.

Met name de uitkomst bij vraag 1 is interessant. Als 52% voor ‘rechtsbescherming ongeacht type contract’ is, en dus ‘48% tegen’ dan roept dat natuurlijk de vraag op hoe ‘95% voor’ redelijke grond (vraag6a) bij beëindiging van de werkrelatie moet worden gelezen.

Uit de open opmerkingen kregen we ook vaak terug dat het concept ‘WerkHub’ nog te onduidelijk was en daardoor bijvoorbeeld tot een ‘oneens’ aanleiding gaf bij een stelling over loondoorbetaling tijdens ziekte, terwijl men het met de terugdringing van de doorbetalingstermijn (van 104 naar in dit geval 6 weken) het eens was.

Kortom, de resultaten geven enerzijds aan waar ‘gemene delers’ worden gevonden en we ‘de juiste discussie met elkaar voeren’. Anderzijds laten de resultaten ook zien dat op onderdelen nog werk aan de winkel is en we in ieder geval voorzichtig moeten zijn met het interpreteren/verabsoluteren van de uitkomstpercentages.

Hoe verder met

Wetboek van Werk?

Expertgroep aan de slag

De VAAN-VvA Expertgroep zal de komende periode met input van de ‘schrijfsessies’ werken aan een aanscherping van het Wetboek van Werk-concept. Mogelijk dat – misschien mede naar aanleiding van een regeerakkoord – onderdelen uit het Wetboek van Werk tot mooie VAAN en/of VvA-bijeenkomsten aanleiding zullen geven.

Verkend wordt op dit moment of een concreet concept-wetsvoorstel uitwerken haalbaar is. De ervaring leert dat hoe concreter de tekst, hoe scherper de tegenstellingen en knelpunten zichtbaar worden. Anderzijds kan een concept-wetsvoorstel ook leiden tot het verwijt van politieke betrokkenheid, terwijl wij als organisaties nu juist a politiek wensen te opereren. Een meer academische denkexercitie waarbij een concept-wetsvoorstel met verschillende opties wordt uitgewerkt, ligt het meeste voor de hand. De pluriformiteit van onze achterban aan praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten kunnen een bijdrage leveren aan de voors en tegens van bepaalde keuzes, zonder te beslissen ‘dat het zo moet’. Wij houden je van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Doe

mee!

Mocht je zelf willen meedoen of gewoon ideeën met ons willen delen, doe dat dan vooral. Hoe? Klik hier.